Hoofdtrainer Jente Bootsma stopt na dit seizoen

Kort na de heroïsche overwinning op koploper SC Stiens heeft Jente de spelersgroep en de technische staf laten weten V.V. Workum aan het einde van het seizoen te verlaten.

‘It wie in dreech beslút, om’t ik (en myn famylje) fan it begjin ôf yn Warkum yn een waarm bad terjochte kommen bin. Ik hie it my net better winskje kinnen mei dizze talintfolle groep, in fantastysk kader en perfekte foarsjennings. Ik bin de klup tige tankber foar de kâns om my te ûntwikkeljen as haadtrainer en as persoan by dizze klup. Dat lêste moat wol sein wurde, sjoen de waarme sosjale bining fan alle frijwilligers dy’t de klup mei passy en nocht meitsje. Sjoen de organisaasje, de hjoeddeiske spilersgroep en it oankommend talint út de jeugdôfdieling kin de klup mei fertrouwen de takomst yn sjen’, aldus Jente.

We hebben met elkaar uitgesproken dat het aangekondigde vertrek van Jente een extra motivatie is om dit seizoen het maximale uit onszelf te halen in deze prachtige 2e klasse. Gas geve !

Samen met het technisch kader en de spelersraad gaan we de komende weken op de achtergrond aan de slag met de invulling voor volgend seizoen.

Hoofdbestuur V.V. Workum

Attachment